7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Kaszëbskô abò nié

W gardze Krëbanów, malinczich Brusach, 12 lat temù pòwsta pierszô kaszëbskô licëjô. Nimò wszejejaczich pòzdrzatków, równo pòzytiwnëch ë negatiwnëch KÒL w Brusach je bëlnotą wszëtczich Kaszëbów. Òstatnyma czasama westrzód ùczniów, starszich ë mieszkeńców Brus je czëc ò ùdbach likwidacëje szkòłë, zmianë miona, ùtwòrzenim zrzeszë szkòłów.
W rujanie 2001. w KÒL òdbëła sã zbiérnô kòntrola Rewizëjny Kòmisëje Rede Krézu Chònice. We wnióskach, ale blós ùstno ë le blós midzë szkólnyma, nôleżnicë ny kòmisëje delë ùdbã stwòrzeniô z Warkòwą Szkòłą w Brusach Zrzeszë Szkòłów wëjasniwô dir. szkòłë Henrik Krzoska. Argùmentã bëła tuwò ekònomicznô kalkùlacëjô ë òrganizacëjnô letkòsc.
A co tej bë sã sta z mionã „kaszëbskô”? Òsta bë le blós w „bënowëch” sprawach, bò na sztamplu bë bëło widzec miono „Zrzesz Szkòłów”. Miast wzrostu ë rozwiju kaszëbskòscë szkòłë, më bë mielë òdwrotny stón. Czë są szansë na Kaszëbską Zrzesz Szkòłów? – Nie ma niżódnëch jinicjatiwów òd Warkòwi Szkòłë. Gwës më bë bëlë zmòcniony, ale nie wezdrzi za tim – gôdô dir. H. Krzoska.
Na dzysô nie ma co sã jiscëc, mësli H. Krzoska. We wnióskach protokòlu Kòmisëje je wërazno napisóné: Ze wzglãdu na òridżinalnotã sztôłceniô redżonalnégò apartnosc KÒL mùszi bëc ùtrzëmónô.
To je wiedzec, że lepi je „dmùchac na zëmné”. Czë direchtór mdze barnił „Kaszëbsczégò” w mionie szkòłë? – Nie dopùszczóm do se mëslë, żebë KLO nie przedërchało. Dzysô nie dopùszczóm. Równak nié za „wszaldżi priz”. – gôdô. Dzysô, czë nié dzysô, mést są sprawë za jaczé je wôrt biôtkòwac za wszaldżi priz, ë do kùńca. Żlë direchtora mdze barnił, më gò gwës nie òpùszczimë.

A. Cupa

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!