7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Nié tak letkò w Rédze. Chto je procëm?

W spòdlëczny szkòle nr. 5. w Rédze starszi wielu dzecy mają złożoné wniosczi ò nôukã jich dzeców kaszëbsczégò jãzëka. Czë równak òd séwnika hénë regnie ùczba? To nie je tak letkò!
Wszëtkò òstało zòrganizowóné wedle prawa: mómë zgłoszenia starszich ë jô jakno direchór móm składłé do gminë wniósk ò przëdzélenié gòdzënów – gôdô Éwa Ùberman, direchtorka rédzczi „piątczi” – nawetka ju òstôł nama sélóny òsoblëwi fòrmùlar, jaczi wëpisëją szkòłë w jaczich je ùczony miészëznowi jãzëk.[...]


Pòd médialnym znôkã Òdrodë

Z pôłniô

W lëzënsczi dżimnazëji miona pisarzów kaszëbskò-pòmòrsczich òdbéł sã zacht dzél wëmiónë. Na òdjimkù – historicznô warkòwniô, prowôdzy D. Szëmikòwsczi.[...]


Ana Łajming (1904-2003)
Czej na 5. Zjazdze Kaszëbów wszëtcë bëlno sã bawilë, czilënôsce minut òd placu z biną w swòjim dodomie òdeszła Ana Łajming, kaszëbskô pisôrka, autorka widowiszczów, òpòwiôdaniów, pòwiesców ë wspòminków. Mia 99 lat. [...]

Ksądz biskùp Kònstantin Dominik

Òd 1961 rokù dérëje sprawa beatëfikacëji Słëdżi Bòżégò ksãdza Kònstantina Dominika. W òstatnym czasu sprawa ògłoszeniô negò sëna kaszëbsczi zemi błogòsławionym zdôwô sã bëc krótkò szczeslëwégò kùńca. Gôdô sã, że czej przińdze do wënieseniô Gò na wôłtôrze, òstónie Òn patronã Kaszëbów. Dlô naji spòlëznë, wcyg tak mòckò dërchający przë katolëcczi wierze bëłobë to wiôldżé wëprzédnienié. [...]


Gard spòde znakù Grifa

Czë mëszlice, że Łeba je gardã przëjôznym Kaszëbóm?

Gwësno jo. Kaszëbi żëją w Łebie òd stalat. W miesce sprôwiają wôżné ùrzãdë, mają starã ò zwëczi ë wôrtnotë. [...]


"Jo" ale nié wszãdze

7. i 8. czerwińca rzeklë Kaszëbi czë chcą bëc w zjednóny Europie i terô ju je gwësné, że wikszi dzél najich domôków widzy swòją przińdnotã nié blós z Pòlôchama, ale i razã z jinszima nôrodama naszégò kontinentu Ale to naji "jo" nie zazwãczało tak mòckò jak „tak” w niékaszëbsczich krejzach naszégò wòjewództwa i w całi Pòlsce.[...]

zaczątk 


Kònkùrs téż dlô turistów

Jak më piselë w majewim numrze Òdrodë, òstôł òtemkłi kònkùrs Stowôrë Rémùs pòd najim médialnym znôkã na òdjimczi tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë. Kònkùrs je dzélã projektu Òdjimkòwé Ùdokùmentowienié Tradicëjny Kaszëbsczi Bùdowiznë, jaczi mòże nalézc na starnie
(arch.)
Redakcëjô żdaje na cekawé òdjimczi (téż émejlã) òb całé ferije. Kònkùrs je òtemkłi téż dlô turistów. Dobiwca dostónie cekôw nôdgrodë. Nôlepszé òdjimczi trafią na wëstôwk, a wszëtczé jaczé òstóną sélóné – do dokùmentacëje. Sélającé òdjimczi kòżden mô napisac swòje miono, adresã ë telefón. Òrganizatorowie proszą ò dokładny òpisënk môla w jaczim òdjimk òstôł zrobiony.

ps


Kòl naji z benzënã nie je lëchò

Niedôwno Ùrząd Òcharnë Kònkùrencëje ë Kònsumenta kòntrolowôł benzynowé stacëje w całi Pòlsce. Pierszi dzél kòntrolów je skùńczony, lësta skòntrolowónëch stacëjów òsta òpùblëkòwónô. Dëtków sygnie w całoscë na skòntrolowanié wikszoscë z 6 tës stacëjów w całi Pòlsce. Jak wezdrzi Pòmòrzé? Mòżemë tankòwac spòkójno!
Lëczba niebëlnëch stacëjów na wòjewództwò je midzë 1 (sląsczé, małopòlsczé) ë 9 (łódzczé, mazowiecczé, òpòlsczé). Na Pòmòrzim, jakno w jedurnym wòjewództwie, z donenczasnëch badaniów wëchôdô, że nie ma ni jedny niebëlny stacëje.

ps

zaczątk 


Zeszlë sã rôz dwaji ksãgòwi. Jeden do drëdżégò gôdô:
- Wiész të co, z różnyma rzeczama jô sã ju w żëcém spòtkôł. Wiém co to je rechunk kòsztów abò rechunk zwësków ë stratów. Ale nijak nie mògã przińc na to, cëż to je nen rechunk sëmieniégò, co ò nim ksądz dërch gôdô w kòscële.

Fòrmellów Słôwk